...
เข้าสู่ระบบวิธีเข้าใช้ระบบ

 • ผู้ใช้งานระบบ (User)

 • ขั้นตอนการขอ Username และ Password

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
  3. ให้หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามรับรอง
  4. สแกนแล้วส่งมาที่ E-Mail : krid@excise.go.th

 • ผู้ดูแลระบบ (Admin)

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • สังกัดส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศลิขสิทธิ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2

เลขที่ 115 หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000แผนที่

ติดต่อเรา 038 288 754 038 273 425,โทรสาร.038 273 074 krid@excise.go.th